کتاب آشوب بزرگ دستیابی به راهکاری مناسب برای تقویت توان مقابله بنگاه ها با شرایط بحرانی نیازمند الگویی است که تمامی مدل های سنتی کسب و کار را به هم بریزد و زیررو کند. در مقدمه این کتاب آشوب بزرگ…