بانک ایده

بانک ایده

ببین و برای کسب و کارت ایده بگیر

هیچ طرح و برنامه آماده ای وجود ندارد برای همین باید وقت بزاری و ایده مخصوص خودت را پیدا کنی