13 خط قرمز بازاریابی محتوایی در سال 1400

در این فیلم آموزشی بر اساس تجربیات خودم در حوزه بازاریابی محتوایی به 13 اشتباه و رویکرد غلط در سال جدید اشاره کرده ام.

با رعایت این خط قرمزها یک بازاریابی محتوایی اثربخش برای کسب و کار خود در سال جدید داشته باشید.


دانلود فایل خط قرمز محتوایی


موضوعات مرتبط  پرسونای مخاطب راهکار شناخت کامل مشتریان