کتاب ایده ها

اقتصاد جهان باچه تئوری هایی اداره می شود؟


در کتاب ایده ها دسته بندی اقتصاددانان براساس دو مولفه انجام شده است. اول تاریخ تولد و حضور آنها در عرصه جامعه و پس از آن گرایش فکری که داشته اند. تقســیم بندی برمحور اندیشــه شــامل دو گرایش اقتصاددانان حامی بازار آزاد یا نهادگرایی بوده است.

با این وجود دیدگاه های برخی از اقتصاددانان در هیچ کدام از این دو قالب قرار نمی گرفت. بنابراین این گروه براســاس ایده هایشان دسته بندی شــده اند. گروه چهارم به افرادی مربوط اســت که از منظر کلاســیک اساســا اقتصاددان تلقی نمی شوند ولی دیدگاه های اقتصادی موثر در جامعه خود داشته اند.

بیشترین تعداد افراد این دسته از میان روزنامه نگاران اقتصادی بوده اند. لازم به یادآوری است که آنچه در مورد اقتصاددانان و ایده هایشان در این کتاب آمده، شــرح مختصری از زندگی و دیدگاه های آنان اســت و خوانندگان براساس علاقه مندی خود می توانند به منابع تفصیلی دیگر مراجعه کنند.


دانلود دیگر ابزارهای محتوایی


دانلود کتاب ایده ها

موضوعات مرتبط  کتاب آشوب بزرگ